SPOLEK ROZKVĚT ZDRAVÍ

Zpět 

17ROZKVET1web.png název: ROZKVĚT ZDRAVÍ, z.s.

účel:

Hlavním účelem a činností spolku jsou aktivity v oblasti vzdělávání a kultury, zejména v oblasti zdravého životního stylu.


STANOVY a členství

Vybraná ustanovení ze stanov spolku :

Vznik členství :

- Členem spolku se může stát fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky, nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která písemně požádá o členství ve spolku (vyplní a podepíše tuto přihlášku do spolku).  Přihlášku vydává předseda spolku, vyplněním, podpisem a podáním přihlášky žadatel o členství ve spolku vyslovuje souhlas s cíly a stanovami spolku. Pokud je žadatel mladší 18 let, je nutné aby přihlášku podepsal zákonný zástupce žadatele o členství.

- O přijetí do spolku rozhoduje předseda, žadatel o členství ve se stává členem ve chvíli, kdy předseda podepíše podanou přihlášku

- Členství ve spolku je nepřevoditelné na jinou osobu, není možný ani jeho přechod na právního nástupce člena, členství ve spolku může mít tři formy: a) Kmenové. b) Přidružené. c) Čestné.

- Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

- Předseda spolku vede seznam členů spolku, který je neveřejný. Seznam se vede prostou archivací přihlášek a dokladů o ukončení členství, včetně dokladů o změně formy členství.

Členství zaniká:

a) oznámením člena, že ukončuje členství ve spolku, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství na adresu sídla spolku.

b) úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby - člena spolku.

c) vyloučením člena, členství končí dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena ze spolku, člena může vyloučit pouze členská schůze spolku, pro platnost rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku se vyžaduje minimálně 3/4 (třičtvrtiny) hlasů všech kmenových členů spolku, důvod vyloučení člena musí být v souladu s platnou legislativou, je jím zejména porušování stanov a povinností členů spolku.

d) nezaplacením členských příspěvků spolku

e) zánikem spolku.

Práva členů spolku:

a) účastnit se činnosti spolku a být informován o dění ve spolku.

b) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích)

c) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na svá podání.

d) právo volit a být volen do orgánů spolku mají pouze kmenoví členové spolku

Povinnosti členů spolku:

a) přidružení i kmenoví členové spolku mají povinnost platit členský příspěvek ve výši 100 Kč (jednostokorunčeských) ročně, vždy nejpozději v den řádné členské schůze, pouze kmenovým členům spolku může členská schůze stanovit vyšší členské příspěvky

b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

c) dodržovat stanovy spolku

---

výhody přidruženého členství:

- slevy a bonusy za nákupy

zaplacením/obnovením ročního členství je možné si vybrat bonus formou:

1) určení polodrahokamu na míru pro 1 osobu dle vlasního výběru

2) aktuální diagnostika EAV Supertronik - vhodný výrobek pro podporu zdraví

3) opravnění učastnit se soutěže ZLATÝ DESETIBOJ KRNOV

           
           


kontakt

KONTAKT

kontaktní email: rozkvetzdravi@centrum.cz

( zde můžete psát své dotazy, informace k diagnostice či registraci, změnu adresy či jiné změny při objednávkách, pobytech, platbách a jiných výše neuvedených skutečnostech potřebné k vyřízení, zajištění či doručení..)

kontatktní osoba: Marcela Zemanová

kontaktní tel: 603 296 778

provozovna: aktuálně je spolek bez provozovny

Po-Pá:  informace na tel. 

So - Ne: zavřeno / příležitostná propagace na akcích


vše pro zdravý žívotní styl